Zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym

 W Aktualności, Z życia szkoły

Zarządzenie 2/23/03/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla oddziału przedszkolnego od dnia 24 marca do 29 marca 2021 r.  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Krynicy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Teresa Rozbicka

Pozostałe Aktualności