„OCALMY OD ZAPOMNIENIA” – ocalmy od zapomnienia

 W Aktualności, Z życia szkoły

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości,

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i

nie ma prawa do przyszłości”.

Marszałek Józef Piłsudski

„OCALMY OD ZAPOMNIENIA”

II edycja konkursu historycznego

Regulamin konkursu , przeznaczonego dla uczniów
 kl. IV-VIII szkoły podstawowej.

Wstęp

W 2020 roku minęła  80 rocznica zbrodni katyńskiej. Dla uczczenia  tego tragicznego wydarzenia w roku ubiegłym odbyła się pierwsza edycja konkursu pod hasłem „Przywróćmy im pamięć”. Pragniemy aby konkurs miał charakter cykliczny, dlatego  zachęcamy uczniów do udziału także  w bieżącym roku.

Wiosną 1940 r. w wyniku decyzji Józefa Stalina rozpoczęły się masowe rozstrzeliwania polskich oficerów którzy trafili we wrześniu 1939 roku do  sowieckich obozów jenieckich, min. do Kozielska , Starobielska i Ostaszkowa. Spośród ok. 22 500 zamordowanych polskich oficerów, ponad 4500 znalazło swoją śmierć w  Lesie Katyńskim. Każdy z zamordowanych, był konkretną osobą, synem, mężem, ojcem. Przed wybuchem wojny pełnił  określoną funkcję społeczną; był lekarzem, sędzią, leśnikiem, policjantem czy nauczycielem. Ich ciała przykryły bezimienne groby, na których wyrósł  szumiący las.

Postanowienia ogólne konkursu

§ 1

Organizatorem konkursu jest szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy

§ 2

Cele konkursu:

  1. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia przez pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w Związku Sowieckim w latach II wojny światowej, w tym o sprawie katyńskiej.
  2. Konkurs realizowany jest w 81 rocznicę zbrodni katyńskiej
  3. Celem konkursu jest przywrócenie pamięci ludziom, którzy zostali zamordowani zdradzieckim strzałem w tył głowy w lesie Katyńskim
  4. Konkurs ma charakter edukacyjny, jego rolą jest wzmocnienie więzi międzypokoleniowych, zachowanie pamięci o bohaterach czasów wojny, poznawanie prawdy historycznej.

§ 3

Konkurs ma charakter szkolny i skierowany jest do uczniów kl. V-VIII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy.

§ 4

Forma konkursu:

Prace konkursowe dotyczące zbrodni katyńskiej można przygotować w następujących  formach:

  1. Prezentacji multimedialnej lub albumu ukazującego sylwetki co najmniej 10 ofiar zbrodni katyńskiej z ukazaniem ich krótkich życiorysów, funkcji jakie pełnili przed wybuchem wojny oraz fotografii  z albumów rodzinnych.
  2. Plakatu wykonanego techniką dowolną upamiętniającego oficerów zamordowanych strzałem w tył głowy w Lesie Katyńskim.
  3. Praca powinna być wykonana indywidualnie, dopuszcza się prace rodzeństwa w zbliżonym wieku.

§5

Czas zgłaszania prac konkursowych  do 24 kwietnia 2020 r

Prezentacje multimedialne  należy przesyłać na adres mailowy krynica2003@gazeta.pl Albumy oraz prace plastyczne należy dostarczyć do szkoły z zachowaniem zasad sanitarnych do dnia 24 kwietnia.

Postanowienia końcowe

Komisja konkursowa w dokona oceny prac do 30.04.2021 r.

Wszystkie prace zostaną nagrodzone

Przy ocenie komisja konkursowa będzie brała pod uwagę pomysłowość, staranność wykonanych prac, zawartość merytoryczną, zgodność z zasadami konkursowymi.

                                                                                           Teresa Rozbicka

                                                                                         nauczyciel historii

                                                                     w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

                                                                                                       w Krynicy

Pozostałe Aktualności