Zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy w czasie prowadzenia zajęć podczas pandemii.

 W Aktualności

Przedstawiamy Państwu zbiór najważniejszych zasad i wymagań, jakie nałożone zostały na nas ze względu na zaistniałą sytuację w związku z pandemią COVID – 19.

Rodzice:

 1. Rodzice/ opiekunowie zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID – 19 w szkole i podpisują stosowne Oświadczenie załącznik nr 1 i Deklarację załącznik nr 2.
 2. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 3. Rodzice nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Rodzice zgłaszają do wychowawców potrzebę zajęć, opieki, konsultacji podczas rozmowy telefonicznej przynajmniej dzień wcześniej.
 5. Jeżeli rodzice umówili dzieci na konsultacje, a dziecko nie może przyjść, należy zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 6. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną zasłonę ust i nosa w drodze do szkoły i ze szkoły (2 maseczki). Z chwilą wejścia do szatni uczeń chowa maseczkę do torebki foliowej. Po zajęciach używa drugiej maseczki i opuszcza teren szkoły.
 7. Przed wyjściem dziecka z domu do szkoły rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.
 8. Rodzic nie wchodzi na teren budynku (za teren budynku uważana jest szatnia, sale i plac zabaw). Dzwoni dzwonkiem umieszczonym przy wejściu i oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi. Rodzice przyprowadzający / odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 metry oraz niezwłocznego opuszczania terenu placówki.

Uczniowie:

 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 2. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 3. Uczniowie przychodzą do placówki według indywidualnie podanych godzin.
 4. Dzieci przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. Na wejście oczekują na zewnątrz budynku zachowując bezpieczną odległość między sobą.
 5. Dzieci przychodzą do szkoły w maseczce, w maseczce także wychodzą z placówki do domu. Rodzice zapewniają czystą maskę dziecku, inną  niż  ta, w  której przyszło do placówki.
 6. Każdorazowo przed wejściem do budynku mierzona jest dzieciom temperatura po uprzednim uzyskaniu  zgody rodzica lub opiekuna. W przypadku podwyższonej temperatury (tj. powyżej 37 stopni Celsjusza) dziecko nie może pozostać w szkole.
 7. Przed wejściem do szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli istnieją przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast po wejściu myją ręce.
 8. Uczniowie dezynfekują ręce i kierują się bezpośrednio do szatni i zmieniają obuwie. Buty na zmianę przynoszone są przez uczniów z domu i po zajęciach zabierane do dezynfekcji.
 9.  Uczeń oczekuje za zebranie się całej grupy w zasięgu wzroku nauczyciela zachowując wymagany dystans od drugiej osoby.
 10.  Jeżeli uczeń nie będzie przestrzegał ustalonych zasad nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach odbywających się w szkole.

Przed posłaniem dziecka na zajęcia do szkoły niezbędne jest wypełnienie dokumentów zamieszczonych poniżej oraz dostępnych w wersji drukowanej w szkole:

Zachęcamy również do zapoznania się z dokładnymi procedurami bezpieczeństwa wdrożonymi w celu organizacji zajęć na terenie szkoły

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 NA TERENIE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRYNICY GM. SUCHOŻEBRY

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Ministerstwa z dnia 20 marca 2020 r.
  w sprawie szczególnych rozwiązań w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID – 19 art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 200 r. poz. 322, 374, 567)
 7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
 8. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół w związku z organizacją zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć w klasach I-III, i konsultacji dla uczniów klas I-VIII z dnia 15 maja 2020r.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID – 19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im Marszałka  Józefa Piłsudskiego w Krynicy oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.
 2. Celem procedur jest:
 3. Zminimalizowanie zagrożeń koronawirusem lub choroby COVID – 19
 4.  Umożliwienie uczniom uczestniczenie w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach w klasach I-III, i konsultacjach dla uczniów klas I-VIII na terenie placówki w sposób bezpieczny i niezagrażający zdrowiu ucznia i pracowników
 5. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo  wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą
  w 100 procentach wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzice decydujący się na uczestniczenie dziecka w zajęciach na terenie placówki są zobowiązani wypełnić Oświadczenie , stanowiące załącznik nr 1.
 6. Zajęcia będą prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.
 7. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 8. Brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
 9. Poinformowanie opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
 10. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 11. Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody. (warunek uczestnictwa w zajęciach na terenie placówki)
 12. Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty.; 11. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci i młodzieży w przypadku ich złego samopoczucia.
 13. Śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego pobytu w szkole.

I . DYREKTOR

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu  sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa  Covid – 19 .
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego.
 4. Planuje organizację Szkoły Podstawowej na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci , których rodzice decydują się przyprowadzić dzieci na zajęcia w czasie pandemii.
 5. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu do szkoły, a w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 6. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 7. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 8. Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny w skład, którego wchodzą: fartuch ochronny, maski, rękawiczki, płyn do dezynfekcji.
 9. Dopilnowuje, aby w placówce wisiały instrukcje dotyczące prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek i rękawiczek, oraz szczelnie zamykany pojemnik na zużyte rękawiczki i maseczki.
 10.  Zapewnia dezynfekcję pomieszczeń szkolnych oraz urządzeń.
 11. Promuje  wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej.
 12. zasady higieny rąk (mycie i dezynfekcja)
 13. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
 14. Uwrażliwia  kadrę na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

a.       przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,

b.      po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

c.       po usunięciu środków ochrony osobistej

15. Wprowadza  zakaz noszenia biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,16. Wprowadza zakaz używania telefonów podczas zajęć

16. Zapewnia środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji.

17.   Nakłada obowiązek, w miarę możliwości, używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych., a przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

II. PRACOWNICY

 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury ciała oraz stosowania się do wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia
 2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączka, złe samopoczucie) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora  placówki.
 4. Do placówki pracownicy wchodzą i wychodzą jednym wejściem.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu/ i w trakcie pracy pracownicy często odkażają ręce zgodnie z instrukcją.
 6. W miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych
 7. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach
 8. Pracownicy nie przemieszczają się bez potrzeby po placówce, zobowiązani są do zachowania dystansu w każdej przestrzeni – 2 metry.
 9. Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą od kadry prowadzącej te zajęcia
 10. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie
 11. Ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć
 12. Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
 13. Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.
 14. Pracownik pedagogiczny – nauczyciel/specjalista pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 • Prowadzi zajęcia rewalidacyjne, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi, konsultacje.
 • Wyjaśnia dzieciom jakie zasady obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 • W razie konieczności instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk oraz poprawnych sposobów używania i zakładania maseczek, przyłbic, i rękawiczek.
 • Informuje dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 • Po każdych zajęciach zdejmuje rękawiczki, wyrzuca je do odpowiedniego szczelnego pojemnika wyposażonego w worek foliowy, dezynfekuje ręce i wkłada nowe rękawiczki.
 • Dba o przewietrzenie sali między zajęciami.
 • Przygotowuje pomoce dydaktyczne do zajęć, odkaża je  i wnosi do sali przed lekcją. Po każdych zajęciach odkaża pomoce dydaktyczne i odnosi na miejsce.
 • Sprawuje opiekę nad uczniem.
 • Wyjaśnia uczniowi, że nie powinien bez powodu przemieszczać się po szkole, a po zakończonych zajęciach powinien udać się do szatni i niezwłocznie do domu.
 • Tłumaczy uczniowi i demonstruje, w jaki sposób zdjąć jednorazowe rękawiczki po skończonych zajęciach.
 • W razie potrzeby zaleca uczniowi dezynfekcję rąk w czasie zajęć.

15. Personel pomocniczy:

 1. Usuwa w porozumieniu z nauczycielem z  sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 2. Regularnie myje lub dezynfekuje sprzęt rehabilitacyjny, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).
 3. Dezynfekuje ławki, krzesła, tablice, klamki pomiędzy zajęciami, lub po zakończeniu zajęć
 4. Dezynfekuje powierzchnie dotykowe – klamki, poręcze, włączniki światła, dzwonka, blaty stolików, krzesła.
 5. Wszystkie obszary często używane takie jak toalety, ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane.
 6. Wyznaczona przez dyrektora osoba czuwa i odpowiada
  za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronowirusem lub chorobą COVID – 19.
 7. Wyznaczona przez dyrektora osoba czuwa nad sprzątaniem
  i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID – 19.

III. RODZICE

 1. Rodzice/ opiekunowie zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID – 19 w szkole i podpisują stosowne Oświadczenie załącznik nr 1 i Deklarację załącznik nr 2.
 2. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 4. W przypadku występowania u dziecka objawów alergicznych typu kichanie, kasłanie, łzawienie oczu itp. rodzic dostarcza do szkoły stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie u dziecka alergii.
 5. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną zasłonę ust i nosa w drodze do szkoły i ze szkoły (2 maseczki). Z chwilą wejścia do sali  uczeń chowa maseczkę do torebki foliowej. Po zajęciach używa drugiej maseczki i opuszcza teren szkoły.
 7. Przed wyjściem dziecka z domu do szkoły rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.
 8. Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do placówki zbędnych przedmiotów.
 9. Rodzice przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk, unikaniu dotykania okolic oczu, ust i nosa. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób kichania i kasłania.
 10. Rodzic nie wchodzi na teren budynku (za teren budynku uważana jest szatnia, sale i plac zabaw). Dzwoni dzwonkiem umieszczonym przy wejściu i oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi. Rodzice przyprowadzający / odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 metry oraz niezwłocznego opuszczania terenu placówki.
 11. Chęć skorzystania z zajęć rodzic zgłasza do wychowawcy, wychowawca do dyrektora.
 12. Gmina w tym czasie nie zapewnia dowozu dzieci.

IV. Uczniowie:

 1. Otrzymują możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznają się z ich harmonogramem.
 2. Nie umawiają się na konsultacje, jeżeli ktoś jest chory lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Jeżeli umówili się na konsultacje, a nie mogą przyjść, należy zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Dzieci przychodzą do szkoły w maseczce,  w maseczce  także wychodzą z placówki  do domu. Rodzice zapewniają czystą maskę dziecku, inną  niż  ta,  w  której przyszło do placówki.
 7. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli istnieją przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myją ręce.
 8. Z szatni korzystają według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły, czyli dzwonią i wchodzą pojedynczo.
 9. Bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracają uwagę innym w tym zakresie.
 11. Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 12. Jeżeli chcą oddać książki do biblioteki szkolnej, wkładają je do reklamówki i przekazują pracownikowi biblioteki lub wychowawcy.
 13. Po zakończeniu zajęć niezwłocznie opuszczają teren szkoły.

V. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

 1. Od 18 maja 2020r. uczniowie mogą brać udział w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 2. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 3. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
 4. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej.
 5.  Z zajęć w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 6. Każdorazowo przed wejściem do budynku mierzona jest dzieciom temperatura po uprzednim uzyskaniu  zgody rodzica lub opiekuna. W przypadku podwyższonej temperatury (tj. powyżej 37 stopni Celsjusza) dziecko nie może pozostać w szkole.
 7. Uczniowie przychodzą do placówki według indywidualnie podanych godzin.
 8. Dzieci przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. Na wejście oczekują na zewnątrz budynku zachowując bezpieczną odległość.
 9. Przed wejściem do placówki zdejmują maseczki. Jednorazowe maseczki wyrzucane są do specjalnych pojemników, a maseczki wielokrotnego użytku pakowane do woreczków foliowych i szczelnie zamykane, następnie pozostają w szatni w odzieży wierzchniej ucznia). Niezbędne jest posiadanie przez dziecko dwóch maseczek – jednej na dotarcie do szkoły, drugiej na powrót do domu.
 10. Uczniowie dezynfekują ręce i kierują się bezpośrednio do szatni i zmieniają obuwie. Buty na zmianę przynoszone są przez uczniów z domu i po zajęciach zabierane do dezynfekcji.
 11.  Uczeń oczekuje za zebranie się całej grupy w zasięgu wzroku nauczyciela zachowując wymagany dystans od drugiej osoby.
 12. Uczniowie przed wejściem do sali odkażają ręce i zakładają rękawiczki, jeżeli nie będzie to utrudniało pracy na zajęciach. 
 13. Jeżeli rodzice życzą sobie aby dziecko pracowało w maseczce lub przyłbicy powinni zaopatrzyć dzieci w wybrane środki ochrony.
 14. Jeżeli uczeń nie będzie przestrzegał ustalonych zasad zostanie wykluczony z zajęć.
 15. Po każdych zajęciach przez 15 minut wietrzone są sale, w których odbyły się zajęcia.
 16. Zajęcia planowane są tak, by uczniowie z innych grup nie spotykali się na terenie szkoły (na przykład rozpoczynali zajęcia z 15 minutowym opóźnieniem). Jeżeli na zajęcia uczęszcza więcej niż jeden uczeń, z szatni korzystają pojedynczo, czekając w wyznaczonym miejscu na swoją kolej.
 17. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Grupy będą tworzone z uwzględnieniem zasady, że minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 18. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 19. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 20. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 21. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 22. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 23. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 24. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 25. Uczniowie  korzystają  z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 26. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 27. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 28. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do lasu, na łąkę)
 29. Konsultacje w szkole  odbywają się wg harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.
 30. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 31. Bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
 32. Pracownicy sprzątający powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 33. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 34. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 35. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 36. W szkole znajduje się termometr, bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 37. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

VI.POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB CHOROBĄ COVID – 19

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę  COVID – 19 :
 • Pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. Izolatorium.
 • Pomoc nauczyciela zabezpiecza się w maseczkę, fartuch ochronny, rękawiczki.
 • Pomoc pozostaje z dzieckiem zachowując min 2 metry odległości.
 • Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 • Dyrektor  lub nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców.
 • Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną tel. 256442040, lub 571386142, w razie złego stanu zdrowia dziecka dzwoni na numer 999 lub 112.

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroba COVID – 19 :

 • Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia.
 • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która zabezpiecza się
  w maseczkę, fartuch ochronny, rękawiczki.
 • Dyrektor bezzwłocznie powiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki.

Pozostałe Aktualności