Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy oraz Punktu Przedszkolnego od 18 stycznia 2021r.

 W Aktualności

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy i Punkt Przedszkolny wznawiają funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub na kwarantannie.
 3. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 4. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły).
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z jednym dzieckiem,
 2. Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min.1,5 m.
 3. Dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (stosowanie środków ochrony: zasłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja)
 5. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  1. zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  1. zakrycie nosa i ust,
  1. obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  1. ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  1. ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 6. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
 7. W drodze do i ze szkoły/ punktu opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 8. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
 9. W szkole w przestrzeni wspólnej istnieje obowiązek  zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. W przypadku braku możliwości  zachowywania dystansu społecznego 1,5m uczniowie i nauczyciele zakrywają twarz w salach lekcyjnych.
 10. Uczniowie korzystający z komunikacji publicznej zobowiązani są do zakrywania nosa i ust.  Zajęcia w klasach I-III zaczynają się o godzinie 7.50, a w Punkcie Przedszkolnym o godz. 8.00
 11. Uczniowie niekorzystający z komunikacji publicznej przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 min. przed rozpoczęciem zajęć, aby uniknąć zbędnego gromadzenia się.
 12. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody, unikają dotykania oczu, nosa i ust oraz stosują ochronę podczas kichania i kaszlu.
 13. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
 14. Należy wietrzyć sale i części wspólne1x na godzinę podczas przerwy i w czasie zajęć.
 15. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. 
 16. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy myć i dezynfekować.
 17. W każdej łazience, jednorazowo, mogą przebywać tylko 3 osoby ze względu na konieczność zachowania dystansu.

§ 2

Organizacja i funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego i klas szkolnych

 1. Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu
 3. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/ punktu przedszkolnego niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
 4. Dzieci spożywają posiłki w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 5. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min., ograniczając lub minimalizując kontakty międzyklasowe. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 6. Obowiązuje  zasada – każda grupa uczniów w takcie przebywania w szkole nie ma możliwości(lub ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 7. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu między uczniami zostaną wprowadzone różne godziny rozpoczynania zajęć w poszczególnych oddziałach.
 8.  Po zakończeniu pracy stacjonarnej  w kl. I-III można organizować w szkole ząjęcia pozalekcyjne. Ich organizacja wymaga zastosowania obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.
 9. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

§3

Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 3. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę  na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 5. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka, w trakcie pobytu w szkole, nauczyciel za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę.
 6. Do pracy przychodzą tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji.
 7. W przypadku wystąpienia objawów infekcji nauczyciel będący na stanowisku pracy kontaktuje się z lekarzem rodzinnym.
 8. Obszar, w którym poruszał się pracownik należy bezzwłocznie poddać dezynfekcji.

                                                              § 4

Rodzice

 1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych. W sytuacjach wątpliwych wskazany jest kontakt z wychowawcą.
 2. Nie można przyprowadzić/posłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi/wychowawcy istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów chorobowych (kaszel, duszności, temperatura powyżej 38 st.C) rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły. (rekomendowany własny środek transportu)
 7. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

§5

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. W kontaktach z rodzicami oraz kontaktach z osobami z zewnątrz powinna być stosowana ochrona twarzy i odpowiedni dystans.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.(Jeżeli istnieje możliwość zachowania dystansu społecznego powyżej 1,5m.)
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (min. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 9. utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 10. dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 11. dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 12. dezynfekcji toalet,
 13. dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i sali przedszkolnej.
 14. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 15. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 16. sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 17. napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach i salach lekcyjnych, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 18. wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
  i dezynfekcja.
 19. Prace porządkowe wykonywane przez personel sprzątający podlegają monitorowaniu.

§ 6

Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły, punktu przedszkolnego

 1. Do szkoły/punktu przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody, a przy widocznych objawach chorobowych szkoła zastrzega sobie prawo podjęcia stosownych do sytuacji działań.
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje decyzję w sprawie dalszego postępowania.
 3. Dziecko do szkoły/ punktu przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 4. Do szkoły uczniowie / punktu przedszkolnego dzieci przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko głównym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Uczniowie po wejściu do budynku dezynfekują lub starannie myją ręce.
 7. Rodzic przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły może przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5  metra. W uzasadnionych przypadkach rodzic może udać się z dzieckiem do sali lekcyjnej zachowując reżim sanitarny.
 8. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

§ 7

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego

 1. Urządzenia na placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie.  
 2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci powinny dokładnie umyć ręce.
 3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans). Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy lub pełniący dyżur nauczyciele.
 4. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, lub umyć.
 5. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 6. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 7. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem oraz zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości umyte po każdych zajęciach.
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

§ 8

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.
 3. Z zasobów biblioteki mogą także korzystać uczniowie realizujący zdalne nauczanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego. Taką wizytę należy wcześniej uzgodnić z nauczycielem-bibliotekarzem.
 4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni na wydzielone miejsce, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

§9

Zasady bezpiecznego korzystania ze świetlicy szkolnej.

 1.  Ze świetlicy korzystają uczniowie kl. I-III, których rodzice zgłosili taką potrzebę.
 2. Uczeń wchodzący do świetlicy myje lub dezynfekuje ręce.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 4. Świetlicę należy wietrzyć, nie rzadziej, niż raz na godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy a w szczególności przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Pomoce dydaktyczne, gry wykorzystywane podczas zajęć należy dezynfekować po każdym użyciu.
 6. Dzieci korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych

§ 10

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z listonoszem bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).

§ 11

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie powinni przychodzić do szkoły/ punktu przedszkolnego.
 2. O podejrzeniu choroby należy niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 38,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców, ucznia umieszcza się w odrębnym  pomieszczeniu.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką, z zachowaniem dystansu społecznego w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy są zobowiązani jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka.
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z  Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Siedlcach.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
 10. W przypadku stwierdzenia zachorowania dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik ustala osoby, które były w kontakcie z zarażonym dzieckiem.

§ 12

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się z lekarzem rodzinnym.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4.  Jeżeli stan chorego na to pozwala w pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy natychmiast poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
 6. W przypadku stwierdzenia zakażenia należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej.
 7. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
Pozostałe Aktualności