OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Człowiek, zdarzenie, miejsce.”

 W Aktualności

15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r., Siły Zbrojne RP obchodzą swoje święto, które nawiązuje do chlubnych tradycji
II Rzeczypospolitej Polskiej i upamiętnia ogrom wysiłku zbrojnego polskich żołnierzy.

W dniach 12-25 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie stoczyło jedną
z najważniejszych bitew w naszej historii i jedną z decydujących bitew
w dziejach świata.

Bitwa Warszawska przyczyniła się do zwycięskiego zakończenia wojny
Rosji bolszewickiej z Polską i ocaliła niepodległy byt nie tylko odrodzonej Rzeczypospolitej, ale i Europy. Zwycięstwo nad Rosją bolszewicką, niezależnie od korzyści politycznych i terytorialnych, miało dla naszego narodu również duże znaczenie moralne. Było to pierwsze od zmierzchu
I Rzeczypospolitej wielkie zwycięstwo odniesione samodzielnie przez Wojsko Polskie nad siłami zbrojnymi potężnego sąsiada, który wcześniej
– jako jeden z zaborców – krwawo stłumił trzy powstania narodowe.

W celu wspólnego uczczenia i przypomnienia wydarzeń, miejsc oraz postaci, w tym dowódców, żołnierzy i ochotników uczestniczących w Bitwie Warszawskiej 1920 r., zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału
w Konkursie.

Konkurs stwarza możliwość wykazania się wyobraźnią, inteligencją
i wieloma umiejętnościami. Jest, także okazją do przeżycia ciekawej historycznej przygody, którą będziecie mogli podzielić się z innymi. Mamy nadzieję, że prace pobudzą wasze zainteresowania dziejami oręża polskiego oraz rozwiną zdolności medialne, plastyczne i literackie.

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych z okazji „100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Człowiek, zdarzenie, miejsce”, organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a procedurę konkursową przeprowadza Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.
 2. Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat historii oraz tradycji oręża polskiego i wyłonienie najlepszych prac na temat „Bitwa Warszawska 1920 r. Człowiek, zdarzenie, miejsce”, w nw. kategoriach:
 3. Plastyczna (kartka pocztowa lub lapbook) – przeznaczona dla uczniów 1-4 klasy szkół podstawowych;
 4. Graficzno-literacka (plakat lub wiersz) – przeznaczona dla uczniów
  5-8 klasy szkół podstawowych;
 5. Dydaktyczna (komiks lub prezentacja multimedialna) przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych kategorii zostały określone w rozdziale II niniejszego Regulaminu.

 1. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Obrony Narodowej (Organizator). Procedurę konkursową przeprowadza Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej (DEKiD). Współorganizatorem Konkursu jest Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie (CBW).

 1. Prace konkursowe wraz z Kartą zgłoszenia Konkursowego należy przesyłać lub złożyć na adres Współorganizatora:

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa

z dopiskiem:

KONKURS

pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Człowiek, zdarzenie, miejsce.”

 • Ogłoszenie wyników Konkursu przez Komisję konkursową nastąpi
  do 14 sierpnia bieżącego roku na stronie internetowej MON:
  www.wojsko-polskie.pl.
 • Termin składania oraz zasady zwrotu prac konkursowych
 1. Prace konkursowe należy składać do 15 lipca 2020 r.
 2. Za datę złożenia pracy konkursowej uważa się datę nadania stempla pocztowego albo złożenia jej w biurze podawczym MON.
 3. Prace konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone ich autorom. Prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone
  w Konkursie, będą mogły zostać odebrane po zakończeniu Konkursu,
  w terminie 60 dni od daty zakończenia Konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone komisyjnie.

ROZDZIAŁ II – WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
 3. Prace konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu wyłącznie indywidualnie.
 4. W imieniu uczestników niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin żołnierzy
  i pracowników komórek organizacyjnych urzędu Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie (zstępni, rodzeństwo i osoby pozostające
  w stosunku przysposobienia).
 6. Praca plastyczna (kartka pocztowa lub lapbook) musi spełniać następujące kryteria:
 7. być niepowtarzalna i oryginalna, tzn. musi stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.);
 8. może być wykonana w dowolnej technice, nie ma wymagań co do stylu, kolorów i rodzaju czcionki;
 9. kartka pocztowa powinna być sporządzona na arkuszu o maksymalnym formacie A4;
 10. lapbook powinien być wykonany jako teczka lub większa kartka
  z możliwością składania (o formacie minimum A3) w formie rysunków, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów, które przedstawiają wybrane treści.
 11. Praca graficzno-literacka (plakat lub wiersz) musi spełniać następujące kryteria:
  1) być niepowtarzalna i oryginalna, tzn. musi stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.);

2) plakat powinien zostać wykonany w maksymalnym formacie A0;

3) wiersz nie powinien przekroczyć 2 stron formatu A4 (na jednej
stronie maksymalnie 1800 znaków ze spacjami);

 • Praca dydaktyczna (komiks lub prezentacja multimedialna) musi spełniać następujące kryteria:
 • być niepowtarzalna i oryginalna, tj. musi stanowić przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze w rozumieniu ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.);
 • komiks nie powinien przekraczać maksymalnie 12 stron formatu A4;
 • prezentacja multimedialna powinna zostać wykona w programie PowerPoint i nie przekraczać 20 slajdów.
 • Do pracy konkursowej należy obowiązkowo dołączyć wypełnioną
  i podpisaną Kartę zgłoszenia konkursowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Kartę zgłoszenia konkursowego można pobrać ze strony internetowej Organizatora.

ROZDZIAŁ III – ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu
 2. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, zwanej dalej Komisją.
 3. Komisja konkursowa może przyznać za pierwsze, drugie i trzecie miejsce nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia specjalne w danej kategorii.
 4. Informacja o wynikach Konkursu będzie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora: www.wojsko-polskie.pl.
 5. Konkurs może zostać unieważniony w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna praca konkursowa lub Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 7. Z posiedzenia Komisji zostanie sporządzony protokół.
 1. Ocena prac konkursowych
 1. Komisja dokona wyboru 3 najlepszych prac, w każdej kategorii.
 2. Złożone prace konkursowe będą podlegać ocenie według następujących kryteriów:
 3. zgodność z celami Konkursu i wartość merytoryczna – maksymalnie
  30 punktów;
 4. odniesienia do tradycji orężnych Wojska Polskiego – maksymalnie
  30 punktów;
 5. walory artystyczne – maksymalnie 40 punktów.
 6. Uczestnikowi Konkursu za złożoną pracę konkursową, Komisja może przyznać maksymalnie 100 punktów.
 7. Prace sporządzane przez Uczestników ze szczególnymi potrzebami
  (z niepełnosprawnościami) będą oceniane na równych prawach
  z uwzględnieniem możliwości tych Uczestników.
 8. W przypadku równej ilości punktów, decydujący głos ma głos Przewodniczącego.

XVI.    Nagrody

 1. Nagrody zostaną przekazane wyróżnionym laureatom Konkursu
  po zawarciu umowy o przeniesieniu na Organizatora majątkowych praw autorskich do wybranej pracy.
 2. O terminie uroczystości rozdania nagród Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani drogą elektroniczną, telefonicznie lub pisemnie,
  na wskazany w Karcie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika Konkursu adres e-mail, adres zamieszkania lub nr telefonu.
 3. W przypadku braku możliwości zorganizowania ceremonii wręczenia nagród zostaną one przesłane laureatom Konkursu, na wskazany przez Uczestnika Konkursu adres w Karcie zgłoszenia konkursowego, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

ROZDZIAŁ IV – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., s.1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Organizator informuje, a Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości co następuje:
 2. administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa;
 3. dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celach archiwizacyjnych i będą udostępniane podmiotom uprawnionym
  do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa;
 4. podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa w Konkursie;
 5. dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu;
 6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje:
 7. prawo dostępu do treści jego danych osobowych;
 8. prawo sprostowania danych osobowych;
 9. w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 10. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 11. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem Uczestnika Konkursu przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

ROZDZIAŁ V – PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU

 1. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązani są do przeniesienia na Organizatora wszelkich majątkowych prac autorskich (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) do stworzonej przez siebie pracy plastycznej, graficzno-literackiej i dydaktycznej.
 2. Przeniesienie ww. praw ma charakter nieodpłatny. W tym celu autorzy prac nagrodzonych zawrą z Organizatorem umowę, co będzie jednoznaczne
  z możliwością wykorzystania przez Organizatora nagrodzonych prac konkursowych na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do:
 3. utrwalania, zwielokrotniania i digitalizacji utworu dowolną techniką, wytwarzania bez żadnych ograniczeń ilościowych każdą techniką, w tym: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, w pamięci komputera, jak i w lokalnej sieci komputerowej oraz sieci Internet,
  w szczególności on-line, na każdym znanym w dacie podpisania umowy nośniku;
 4. rozpowszechniania utworu bez żadnych ograniczeń czasu, terytorium lub ilościowych, w szczególności poprzez wprowadzenie do obrotu na każdym znanym w dacie podpisania umowy nośniku;
 5. udostępniania on-line (w tym przesłanie za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej oraz sieci Internet), w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publicznego udostępniania w taki sposób, aby zapewnić dostęp
  do utworu lub jego fragmentu w miejscu i czasie wybranym przez odbiorcę;
 6. w zakresie obrotu oryginalnym albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono-wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału egzemplarzy;
 7. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2
  -publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania oraz nadawania
  i reemitowania, a także publicznego i udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet;
 8. wykorzystywania utworu w zakresie działań promocyjnych Organizatora samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalenie, czy eksponowanie obrazu utworu na znaczkach, plakietach, plakatach, itp.
 9. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie
  do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
 10. Przez zezwolenia, o których mowa wyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Organizatorowi. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostają udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
 11. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje przejście
  na Organizatora własności egzemplarza utworu.
 12. Autor oświadcza, że:
 13. autorskie prawa majątkowe do wykonanego utworu należeć będą wyłącznie do niego;
 14. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do utworu nie będą w żaden sposób ograniczone i obciążone prawami osób trzecich oraz, że utwór nie będzie naruszać praw osób trzecich;
 15. przysługuje mu wyłącznie prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z opracowań utworu;
 16. prawa i zezwolenia, o których mowa powyżej obejmują całość praw
  i zezwoleń niezbędnych do eksploatacji utworu w zakresie określonym
  w umowie zawartej z autorem nagrodzonej pracy.
 17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zlecenia autorowi pracy nagrodzonej ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu,
  z poszanowaniem oryginalnej formy.

ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XVII. Zasady Konkursu

 1. Przy przeprowadzaniu Konkursu muszą być przestrzegane następujące zasady:
 2. zasada równego traktowania wszystkich Uczestników Konkursu;
 3. zasada bezstronności i obiektywizmu;
 4. zasada jawności, polegająca na podaniu do publicznej wiadomości Regulaminu Konkursu i rezultatów osiągniętych w Konkursie;
 5. zasada niezależności, polegająca na wykluczeniu zawodowych lub rodzinnych relacji zależności między Organizatorem i Uczestnikami Konkursu, członkami Komisji Konkursowej i Uczestnikami Konkursu lub innych istotnych zależności mogących prowadzić do konfliktów interesów zagrażających bezstronności i neutralności ich działań
  lub wypowiedzi.
 • Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i złożonym oświadczeniem w Karcie zgłoszenia konkursowego, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.
 • Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie materiałów do reprezentowania ich m.in.
  na stronie internetowej MON, Organizatora lub w formie czasowej wystawy organizowanej przez Siły Zbrojne RP.
 • Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdy udostępniona praca naruszyła prawa
  (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
 • Autorzy zwycięskich prac konkursowych mają prawo do wykorzystania informacji o wygraniu niniejszego Konkursu.
 • Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i dostarczenia prac konkursowych do siedziby Organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
 • Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.
 • Klasyfikacja

Przedmiot Konkursu został zakwalifikowany jako usługi świadczone przez autorów.

 • Podstawy prawne

Konkurs przeprowadza się w oparciu o:

– Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz.

  1145, 1495);

– Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

  (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).

 • Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.wojsko-polskie.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Organizatora.

Warszawa, 2020 r.

DYREKTOR   DEPARTAMENTU EDUKACJI, KULTURY I DZIEDZICTWA MON   dr hab. Paweł HUT

Chętnych do udziału w konkursie prosimy o pobranie i wypełnienie oświadczenia:

   

Pozostałe Aktualności