Konkurs historyczny „OCALMY OD ZAPOMNIENIA”

 W Aktualności

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Marszałek Józef Piłsudski

„OCALMY OD ZAPOMNIENIA”

Regulamin konkursu historycznego, przeznaczonego dla uczniów
 kl. IV-VIII szkoły podstawowej.

Wstęp

W 2020 roku mija 80 rocznica zbrodni katyńskiej. Wiosną 1940 r. w wyniku decyzji Józefa Stalina rozpoczęły się masowe rozstrzeliwania polskich oficerów którzy trafili do  sowieckich obozów jenieckich, min. do Kozielska , Starobielska i Ostaszkowa. Spośród ok. 22 500 zamordowanych polskich oficerów, ponad 4500 znalazło swoją śmierć w  Lesie Katyńskim. Każdy z zamordowanych, był konkretną osobą, synem, mężem, ojcem. Przed wybuchem wojny pełnił jakąś określoną funkcję społeczną; był lekarzem, sędzią, leśnikiem, policjantem czy nauczycielem.

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorem konkursu jest szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy

§ 2

Cele konkursu:

  1. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia przez pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w Związku Sowieckim w latach II wojny światowej, w tym o sprawie katyńskiej oraz o sukcesie oręża polskiego w sierpniu 1920 r.
  2. Konkurs realizowany jest w 80 rocznicę zbrodni katyńskiej
  3. Celem konkursu jest przywrócenie pamięci ludziom, którzy zostali zamordowani zdradzieckim strzałem w tył głowy
  4. Konkurs ma charakter edukacyjny, jego rolą jest wzmocnienie więzi międzypokoleniowych.

§ 3

Konkurs ma charakter szkolny i skierowany jest do uczniów kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy.

§ 4

Forma konkursu:

Prace konkursowe dotyczące zbrodni katyńskiej można przygotować w dwóch formach:

  1. Prezentacji multimedialnej lub albumu ukazującego sylwetki co najmniej 10 ofiar zbrodni katyńskiej z ukazaniem ich krótkich życiorysów, funkcji jakie pełnili przed wybuchem wojny oraz fotografii  z albumów rodzinnych.
  2. Praca powinna być wykonana indywidualnie, dopuszcza się prace rodzeństwa w zbliżonym wieku.

§5

Czas zgłaszania prac konkursowych  do 24 kwietnia 2020 r

Prezentacje multimedialne lub fotografie albumów należy przesyłać na adres mailowy krynica2003@gazeta.pl

§6

Komisja konkursowa w -dokona oceny prac do 30.04.2020 r.

Wszystkie prace zostaną nagrodzone

Przy ocenie komisja konkursowa będzie brała pod uwagę pomysłowość, staranność wykonanych prac, zawartość merytoryczną, zgodność z zasadami konkursowymi.

Pozostałe Aktualności