KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI Z PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 W Aktualności

Prosimy o zapoznanie się z procedurami pobytu dziecka w przedszkolu oraz wytycznymi GIS i podjęcie decyzji do piątku (15.05.2020 r.) do godz.10.00. Swoją decyzję prosimy przekazać do wychowawców grup. Deklaracje i oświadczenia dotyczące powrotu dzieci do przedszkola można odebrać na miejscu w szkole oraz pobrać poniżej.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 NA TERENIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KRYNICY GM. SUCHOŻEBRY

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Ministerstwa z dnia 20 marca 2020 r.
  w sprawie szczególnych rozwiązań w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID – 19 art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 200 r. poz. 322, 374, 567)
 7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
  w wieku do lat 3 z dnia 4 maja  2020 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa procedury bezpieczeństwa  na terenie placówki w okresie pandemii COVID – 19, dotyczące wszystkich pracowników Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej im Marszałka  Józefa Piłsudskiego w Krynicy oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki
 2. Celem procedur jest:
 3. Zminimalizowanie zagrożeń koronawirusem lub choroby COVID – 19
 4.  Umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej
 5. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo  wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą
  w 100 procentach wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do placówki są zobowiązani wypełnić Oświadczenie , stanowiące załącznik nr 1.

I . DYREKTOR

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu  sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa  Covid – 19 .
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego.
 4. Planuje organizacje Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci , których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.
 5. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu do szkoły, a w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 6. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 7. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 8. Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny w skład, którego wchodzą: fartuch ochronny, maski, rękawiczki, płyn do dezynfekcji.
 9. Dopilnowuje, aby w placówce wisiały instrukcje dotyczące prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek i rękawiczek, oraz szczelnie zamykany pojemnik na zużyte rękawiczki i maseczki.
 10.  Zapewnia dezynfekcję pomieszczeń przedszkolnych i szkolnych oraz urządzeń na  placu zabaw.

II. PRACOWNICY

 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury ciała oraz stosowania się do wytycznymi zaleceń Ministerstwa Zdrowia
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID – 19 (duszności, kaszek, gorączka, złe samopoczucie) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora  placówki.
 3. Do placówki pracownicy wchodzą i wychodzą jednym wejściem.
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu/ w trakcie pracy pracownicy często odkażają ręce zgodnie z instrukcją.
 5. Pracownicy nie przemieszczają się bez potrzeby po placówce, zobowiązani są do zachowania dystansu w każdej przestrzeni – 2 metry.
 6. Pracownik pedagogiczny – nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 7. Organizuje działania opiekuńczo – wychowawcze.
 8. Wyjaśnia dzieciom jakie zasady obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 9. Instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk.
 10. Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce.
 11. Sprawuje opiekę, organizuje codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.
 12. Personel pomocniczy:
 13. Usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować
 14. Wietrzy salę co najmniej raz na godzinę.
 15. Dezynfekuje powierzchnie dotykowe – klamki, poręcze, włączniki światła, dzwonka, blaty stolików, krzesła.
 16. Wszystkie obszary często używane takie jak toalety, ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane.
 17. Asystuje dziecku podczas wykonywania czynności higienicznych oraz dezynfekuje urządzenia sanitarne.
 18. Wyznaczona przez dyrektora osoba czuwa i odpowiada
  za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronowirusem lub chorobą COVID – 19.
 19. Wyznaczona przez dyrektora osoba czuwa nad sprzątaniem
  i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID – 19.

III. RODZICE                                                                                                     

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID – 19
w placówce i podpisują stosowne Oświadczenie załącznik nr 1 i Deklarację załącznik nr 2

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4. Gdy dziecko ukończyło 4 lata rodzice zapewniają mu indywidualną zasłonę ust i nosa w drodze do przedszkola i z przedszkola. Z chwilą wejścia do przedszkola maseczkę rodzic zabiera do domu.

5. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.

6. Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

7. Rodzice przypominają dziecku o  podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk, unikaniu dotykania okolic oczu, ust i nosa.

8. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób kichania i kasłania.

9. Rodzic nie wchodzi na teren budynku ( za teren budynku uważana jest szatnia, sale i plac zabaw). Dzwoni dzwonkiem umieszczonym przy wejściu i oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi. Rodzice przyprowadzający / odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 metry oraz niezwłocznego opuszczania terenu placówki.

IV. PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Do  punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.
 2. Każdorazowo przed wejściem do budynku mierzona jest dzieciom temperatura. W przypadku podwyższonej temperatury ( t.j. powyżej 37 stopni Celsjusza) dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
 3. Czas schodzenia się dzieci do przedszkola 7.50-8.15, czas odbierania dzieci z przedszkola 12.45-13.10.
 4. Gmina w tym czasie nie zapewnia dowozu dzieci.
 5. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w których odbywają się zajęcia oraz będą przeprowadzane ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach.
 6. Liczba dzieci w grupie w jednej sali zostaje ograniczona do 6.
 7. Dzieci pracują pojedynczo, przy stolikach  ustawionych co 2 metry.
 8. Podczas zabaw swobodnych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości, wykorzystując całą przestrzeń sali.
 9. Dzieci  pod nadzorem opiekuna często i regularnie myją ręce, szczególnie przed i po posiłku, każdorazowo po skorzystaniu z toalety.
 10.  Do sali wnoszony jest tylko pojemnik z jedzeniem i woda. Plecak zostaję w szatni.
 11.  Podczas  spożywania posiłków, przyniesionych przez dzieci z domu oprócz stosowania przepisów prawa odnoszącego się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo stosuje się zasady szczególnej ostrożności. Naczynia myte są i wyparzane w wysokiej temperaturze.
 12. Rodzic / opiekun prawny każdego dnia pobytu dziecka w placówce przynosi szczelnie zapakowany, uprasowany strój na przebranie oraz kapcie na zmianę. Po zajęciach strój i kapcie są zabierane przez rodzica do domu i dezynfekowane.
 13.  Dzieci nie mogą przynosić do placówki swoich zabawek.
 14. W czasie pobytu w placówce, nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/ prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki są zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/ pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka

V.  POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB CHOROBĄ COVID – 19

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę  COVID – 19 :
 2. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. Izolatorium
 3. Pomoc nauczyciela zabezpiecza się w maseczkę, fartuch ochronny, rękawiczki.
 4. Pomoc pozostaje z dzieckiem zachowując min 2 metry odległości
 5. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji
 6. Dyrektor  lub nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców.
 7. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną tel. 25 644 20 40, lub 571 386 142, w razie złego stanu zdrowia dziecka dzwoni na numer 999 lub 112.
 8. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID – 19 :
 9. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia
 10. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która zabezpiecza się
  w maseczkę, fartuch ochronny, rękawiczki.
 11. Dyrektor bezzwłocznie powiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora
 2. Procedury obowiązują do odwołania

Krynica, 6 maja 2020 roku                                          Teresa Rozbicka, Dyrektor Szkoły

                                                                   

Pozostałe Aktualności